Dean,

Deputy Secretary of the CPC Branch of 

School of Continuing Education

Shuhui CHEN

Secretary of the CPC Branch of 

School of Continuing Education

Yuming SUN

Deputy Dean

Gang SHEN

Hua ZHANG