Dean,

Deputy Secretary of the CPC Branch of 

School of Continuing Education

Shuhui CHEN

Secretary of the CPC Branch of 

School of Continuing Education

Jinsong BI

Deputy Dean

Gang SHEN

Jin LUO